Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana

Statut
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym


Postanowienia ogólne


§ 1.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
 2. Stowarzyszenie posługuje się skrótem OSOP.

§ 3.

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu likwidację negatywnych skutków bezrobocia poprzez ochronę interesów osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz udzielanie im informacji, fachowego poradnictwa i pomocy społecznej.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariacie osób, które ochotniczo i bez wynagrodzenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wykonują świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi darowizny na rzecz Stowarzyszenia w rozumieniu art. 888 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz przepisów podatkowych.
 4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia mieści się w Łodzi.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr. 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może powoływać i odwoływać Oddziały.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może na zasadach określonych przepisami prawa przystąpić do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu.
 2. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje uchwałą Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Powrót
Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie i obrona członków Stowarzyszenia w zakresie obowiązujących ustaw dotyczących osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Kształtowanie aktywności społecznej oraz ochrona godności i praw człowieka.
 3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych.
 4. Dążenie do podnoszenia rangi Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie działań na rzecz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia oraz udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, w ramach posiadanych środków finansowych.
 6. Współdziałanie z organizacjami w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 7. Inicjowanie Lokalnych Pakietów Osłon Socjalnych przy udziale władz samorządowych.
 8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-propagandowej, wydawniczej, socjalnej, wypoczynkowej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej oraz ochrony zdrowia.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa prawnego, obywatelskiego i działalności informacyjnej.
 2. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy ustawodawczej, administracji publicznej i mediów.
 3. Współpracę ze związkami zawodowymi, parlamentarzystami RP, partiami politycznymi na rzecz realizacji porozumień społecznych.
 4. Współdziałanie z organami władzy publicznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przyjętych celów statutowych.
 5. Prezentowanie stanowiska członków Stowarzyszenia wobec organów władzy ustawodawczej, administracji publicznej i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i mediów.
 6. Prowadzenie działalności statutowej związanej z pomocą społeczną.
 7. Realizowanie potrzeb i postulatów członków Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie szkoleń (aktywizacji) dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
 9. Prowadzenie biur pośrednictwa pracy.
 10. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadania publicznego przez organ administracji publicznej.
 11. Pozyskiwanie sponsorów i sympatyków Stowarzyszenia dla skutecznej realizacji celów statutowych.
 12. Inicjowanie i organizowanie pomocy społecznej członkom Stowarzyszenia oraz organizowanie form samopomocy wśród członków Stowarzyszenia.
 13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Powrót
Rozdział III

Członkowie

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.

§ 11.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które uzyskały uprawnienie do pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia oraz osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

 1. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji.
 2. Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego powinno być potwierdzone na deklaracji przez członka Zarządu Oddziału lub osobę upoważnioną przez Zarząd Oddziału.
 3. Członek Stowarzyszenia, który uzyskał uprawnienie do emerytury lub renty może pozostać członkiem Stowarzyszenia i pełnić powierzoną funkcję po złożeniu pisemnego oświadczenia.

§ 13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, albo utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
  3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewykonania umownych zobowiązań przez okres przekraczający 6 (sześć) miesięcy.
  4. Skreślenia z listy członków z powodu działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
  5. Na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
  6. Naruszenia warunków deklaracji członka wspierającego.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3-6 orzeka Zarząd Oddziału podając przyczyny skreślenia.
 3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Oddziału w terminie 14 dni od podjęcia Uchwały w przedmiocie skreślenia z przyczyn wymienionych w pkt 4 ust.1.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Powrót
Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.
 2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z obrony swych praw oraz z pomocy socjalnej i prawnej Stowarzyszenia.
 4. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, zebraniach, wiecach, imprezach i innych działaniach wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia.
 5. Zaskarżania do Zarządu Oddziału uchwały o skreśleniu z listy członków.
 6. Uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Oddziału w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej jego osoby.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Regularnego opłacania składek i wykonywania prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Przyczyniania się swoją postawą do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 5. Przestrzegania zasad solidarności oraz wzajemnego poszanowania i pomocy.
 6. Popierania i czynnego realizowania celów oraz zadań Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 ust.1 pkt 2- 6 oraz inne określone uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2.

Powrót
Rozdział V

Organy Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd Główny.
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 17.

 1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów.
 2. Do Władz Stowarzyszenia mogą kandydować tylko członkowie Stowarzyszenia obecni na Krajowym Zjeździe Delegatów.
 3. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:
  • rezygnacji z mandatu,
  • utraty praw członkowskich, stosownie do § 13 ust. 1,
  • ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
  • skazania prawomocnym, bezwarunkowym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności, niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że właściwy Zarząd podjął inną decyzję.
 4. Zarząd Główny składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 5. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu Głównego, chyba, że statut stanowi inaczej.
 6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Głównej Komisji Rewizyjnej. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może w ciągu kadencji przekroczyć 2/5 jej składu osobowego. Jeżeli skład władz zmieni się o ponad 50% w trakcie trwania jednej kadencji to obowiązkowe jest przeprowadzenie nowych wyborów.

§ 19.

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek, co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia, Tworząc oddział. Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 2. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków (Zebranie Delegatów).
  2. Zarząd Oddziału.
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 20.

 1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów uczestników Walnego Zgromadzenia Członków (Zebrania Delegatów).
 2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, o ile Walne Zgromadzenie Członków (Zebranie Delegatów) nie uchwali inaczej.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu Oddziału, chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej Oddziału. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 21.

W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w §17 ust. 2 w trakcie kadencji, skład osobowy władz Oddziału uzupełniany jest w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych członków władz Oddziału Stowarzyszenia nie może w ciągu kadencji przekroczyć 2/5 ich składu osobowego. Jeżeli skład władz zmieni się o ponad 50% w trakcie trwania jednej kadencji to obowiązkowe jest przeprowadzenie nowych wyborów.


Krajowy Zjazd Delegatów

§ 22.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci, członkowie Stowarzyszenia kandydujący do Władz Stowarzyszenia nie będący delegatami oraz zaproszeni przez Zarząd Główny członkowie wspierający Stowarzyszenia.

§ 23.

 1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są na Walnych Zgromadzeniach Członków (Zebrania Delegatów) Oddziałów.
 2. Delegaci wybierani są w proporcji 1 delegat do 50 członków stanu osobowego Oddziału na okres czteroletniej kadencji Zarządu Głównego.
 3. Jeżeli mandat delegata wygaśnie z przyczyn określonych w § 17 ust. 2 wybiera się nowego delegata, który sprawuje tą funkcję do końca kadencji.
 4. Jeżeli wygasną mandaty więcej niż 50% delegatom oddziału to przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 24.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w drodze Uchwały, co najmniej jeden raz na dwa lata powiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich delegatów przez ogłoszenie w siedzibie Zarządu Głównego i siedzibach zarządów oddziałów, co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów powinna uczestniczyć, co najmniej połowa delegatów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku takiej liczby delegatów po odroczeniu rozpoczęcia Zjazdu na 1 godzinę może Zjazd obradować bez względu na liczbę obecnych delegatów, chyba, że Zjazd postanowi inaczej.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd Główny w drodze uchwały,
  2. Główna Komisja Rewizyjna przez złożenie wniosku,
  3. Delegaci Stowarzyszenia na wniosek 2/3 z nich.
  4. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku określonego w ust. 4 pkt 2 i 3.
  5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 25.

 1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §24 ust.3.
 2. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos.

§ 26.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 2. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich istotnych dla Stowarzyszenia sprawach.
 5. Udzielanie (odmowa udzielenia) absolutorium ustępującemu Zarządowi głównemu.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
 7. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach odwołań wniesionych przez członków od decyzji Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Główny

§ 27.

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
 2. Zarząd Główny działa na podstawie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Osobami uprawnionymi do jednoosobowego reprezentowania Zarządu Głównego są członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w m-cu.

§ 28.

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
 2. Realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań pieniężnych.
 7. Zwoływanie w drodze uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów.
 9. Uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia za wyjątkiem § 32 ust 2.
 10. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby.
 11. Koordynowanie działalności oddziałów.
 12. Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 13. Uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.
 14. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.
 15. Koordynowanie prac Naczelnej Rady Stowarzyszenia.
 16. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Organem doradczym Zarządu Głównego jest Naczelna Rada Stowarzyszenia.
 2. W skład Naczelnej Rady Stowarzyszenia wchodzą członkowie Zarządu Głównego i przedstawiciele Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczącego Naczelnej Rady Stowarzyszenia powołuje Naczelna Rada Stowarzyszenia.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się nie mniej niż z 3 członków.

§ 31.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego.
 4. W razie nie zwołania przez Zarząd Główny Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie ustalonym statutem, prawo jego zwołania przejmuje Główna Komisja Rewizyjna.
 5. Składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 32.

 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Powrót
Rozdział VI

Oddziały

§ 33.

 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały.
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
  1. Zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 3 m-cy.
  2. Złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 34.

 1. Władzami Oddziału są władze określone w § 19 ust. 2.
 2. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

Walne Zgromadzenie Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału.

§ 35

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
 2. Delegaci na Zebrania Delegatów Oddziału wybierani są na zebraniach członków oddziału.
 3. Zebrania członków oddziału odbywają się, co najmniej raz w roku.
 4. Oddział Stowarzyszenia liczący do 100 członków wybiera 10 delegatów.
 5. Oddział Stowarzyszenia liczący ponad 100 członków wybiera 5 delegatów na każde rozpoczęte 100 członków oddziału.
 6. Delegaci wybierani są na okres czteroletniej kadencji Zarządu Oddziału.
 7. Jeżeli mandat delegata wygaśnie z przyczyn określonych w § 17 ust. 2 wybiera się nowego delegata, który sprawuje tę funkcję do końca kadencji.
 8. Jeżeli wygasną mandaty więcej niż 50% delegatom oddziału to przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 36

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §39 ust.3.
 2. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 37.

Do Walnego Zgromadzenia Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału należy:

 1. Uchwalanie programów działania oddziałów.
 2. Wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.
 4. Wybór i odwoływanie delegatów oddziału do Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 38.

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Zebraniu Delegatów) Oddziału biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym członkowie (delegaci) oddziału.
  2. Z głosem doradczym - Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Zaproszeni przez Zarząd Oddziału członkowie Stowarzyszenia.

§ 39.

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Zebranie Delegatów) Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, co najmniej 1 raz w roku, powiadamiając uczestników o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Zebraniu Delegatów) Oddziału biorą udział członkowie (delegaci) oddziału oraz zaproszeni przez Zarząd Oddziału członkowie wspierający Stowarzyszenie.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Zebraniu Delegatów) Oddziału powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków (delegatów ) uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku takiej liczby członków (delegatów) po odroczeniu rozpoczęcia Zgromadzenia (Zebrania) na 1 godzinę może Zgromadzenie (Zebranie) obradować bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów), chyba, że Zgromadzenie Członków (Zebranie Delegatów) postanowi inaczej.

W przypadku niezwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.


Zarząd Oddziału

§ 40.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 41.

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 1 raz w m-cu.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Zarządu Oddziału.

§ 42.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału.
 2. Uchwalanie budżetu Oddziału i sporządzanie sprawozdań finansowych.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw.
 4. Organizowanie działalności gospodarczej oddziału w ramach posiadanych upoważnień od Zarządu Głównego oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością.
 5. Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień od Zarządu Głównego do wysokości środków finansowych postawionych do dyspozycji oddziałowi.
 6. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych statutem.
 7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków (Zebrania Delegatów) Oddziału.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków (Zebraniu Delegatów) Oddziału.
 9. Współpraca z Naczelną Radą Stowarzyszenia.
 10. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału.
 11. Kierowanie projektów korespondencji dotyczącej całego Stowarzyszenia do Zarządu Głównego.
 12. Podjęte uchwały Zarządu Oddziału ma obowiązek przekazać do wiadomości Zarządu Głównego.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 43.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 44.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z nie mniej niż 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Zebranie Delegatów) Oddziału.

§ 45.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Kontrola działalności Zarządu Oddziału.
 2. Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.
 3. Przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału.
 4. Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.
 5. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków (Zebraniu Delegatów) Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§ 46.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz w roku.

§ 47.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 48.

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje.


Powrót
Rozdział VII

Majątek i fundusze

§ 49.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 50.

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. Składki członkowskie.
  2. Darowizny, zapisy i spadki.
  3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
  4. Dotacje.
  5. Ofiarność publiczna.
 2. Składki członkowskie powinny być opłacane na bieżąco kwartalnie.
 3. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd Główny w dniu przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Zarządy Oddziałów odprowadzają miesięcznie 50 % kwoty pochodzącej ze składek członkowskich na konto Zarządu Głównego, na pisemny wniosek Zarządu Oddziału, Zarząd Główny po podjęciu stosownej uchwały może odstąpić od powyżej określonego %.
 5. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 6. Zarząd Główny prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 51.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego.


Powrót
Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 52.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Krajowy Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w przypadku braku takiej liczby Delegatów po odroczeniu rozpoczęcia Zjazdu na 1 godzinę może Zjazd obradować bez względu na liczbę obecnych delegatów, chyba, że Zjazd postanowi inaczej.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Głównego.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Powrót
stat4u