Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana
Pan Ryszard Lechański

Zastanawiam się jak ważną sprawą jest poczucie misji do spełnienia i zrozumienia, że sens istnienia człowieka zawiera się nie w trosce o wygodne urządzenie się w życiu, lecz w realizacji celów mających istotne znaczenie również i dla innych, nieznanych sobie osób.

Ryszard Lechański

Struktura OSOP

 • Zarząd Główny
  • Prezes Mikołaj Neumann
  • V-ce Prezes Anna Łuczak
  • V-ce Prezes Maria Włodarczyk
  • Sekretarz Leokadia Lamorska
  • Skarbnik Wacława Graczyk
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodnicząca Jolanta Wojtanik
  • Sekretarz Danuta Bąk
  • Członkowie: Lech Janiszewski, Elżbieta Tomassi, Zofia Kardzis, Stanisław Żmilewski
 • Naczelna Rada Stowarzyszenia - Przewodnicząca: Wanda Rybicka
 • Oddziały Terenowe

Cel i zadania

 • Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, skupiającą osoby pozbawione pracy po restrukturyzacji gospodarki kraju, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • Błędna polityka kolejnych Rządów RP i Parlamentów, doprowadziła do powstania grupy społecznej nie umiejscowionej w prawie i w żadnym kręgu społecznym. Powstanie Stowarzyszenia to odzew i sprzeciw wobec takiej niesprawiedliwości.

Walczymy o:

 • nadanie naszej grupie społecznej statusu prawnego
 • określenie do której grupy społecznej jesteśmy zakwalifikowani lub utworzenie nowej grupy
 • poprawę naszych warunków ekonomicznych

W stowarzyszeniu obowiązuje nieskrępowana wymiana stanowisk i poglądów, przy zachowaniu pełnej tożsamości, oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności poglądów jego członków.

Jesteśmy organizacją pozarządową, utrzymujemy się ze składek członkowskich, nie osiągamy żadnych zysków.

Wszyscy nasi członkowie to ludzie, którzy wiedzą, że wyłącznie wspólne działanie pozwoli osiągnąć zamierzone cele.

Zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenia, działalność w Stowarzyszeniu opiera się na społecznej pracy jego członków.


20 lat - okrągła rocznica powstania Stowarzyszenia!

W okresie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie:

 • wielokrotnie było inicjatorem wniesienia zmian i poprawek do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a w obecnej jej treści, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • dzięki również naszym staraniom, wprowadzono do przepisów zapis o prawie do dorabiania dla przedemerytów, obecnie dodatkowy dochód jest ograniczony limitem kwotowym;
 • nasze starania spowodowały, że okres przyuczania do zawodu jest zaliczany do okresu uprawniającego do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 • działania Stowarzyszenia doprowadziły do uzyskania wzrostu świadczenia przedemerytalnego z 80% do 90% przyszłej emerytury (w okresie przed 2003 r.)
 • z naszej inicjatywy wprowadzono zapis w przepisach emerytalnych, że emeryturę wylicza się z lat pracy poprzedzających przejście na zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • duża rzesza naszych członków i ich rodzin korzysta z ubezpieczeń grupowych;
 • zorganizowaliśmy wycieczki do ciekawych miejsc w kraju, ale nie tylko, byliśmy też na kilku pobytach weekendowych w różnych ośrodkach;
 • współpracujemy z kilkoma ośrodkami wczasowymi w zakresie pobytu naszych członków i ich rodzin na warunkach ulgowych w opłatach pobytowych i zabiegach leczniczych.

28 lutego 1998 - to data powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym. Od początku zadaniem Stowarzyszenia było zrzeszenie ludzi pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Do organizacji wstępowali ci, którym po wykluczeniu z czynnego życia zawodowego doskwierał stan własnej bezradności i obojętności rządzących. Wielokrotnie, podczas manifestacji i wieców dawaliśmy odczuć władzy naszą dezaprobatę. Staraliśmy się nawiązać współpracę z władzami lokalnymi i posłami. W przypadku władz lokalnych taka współpraca w wielu ośrodkach zaowocowała różnymi ulgami dla naszych członków. W odniesieniu do parlamentarzystów zainteresowanie było nikłe, niemal żadne. "Wybrańcom narodu" wystarczyło, że zostali wybrani. Tak jest do dziś. W oddziałach powstawały "pakiety osłon socjalnych". Działacze stowarzyszenia nawiązywali kontakty z firmami na własnym terenie i uzyskali zniżki w cenach towarów i usług. Nieliczne samorządy zdecydowały się przyznać przejazdy ulgowe w komunikacji miejskiej dla przedemerytów. Dobre i tyle. Tym wszystkim ludziom, którzy w całym dziesięcioleciu pomagali stowarzyszeniu, serdecznie dziękujemy. Tym, którzy kładli kłody pod nogi oświadczamy, że wiemy kto jest kim, wiemy już jak podziękujemy, nie wiemy jeszcze kiedy. Zapraszamy przedemerytów niezrzeszonych w nasze szeregi, jeszcze wiele mamy, razem, do zrobienia.

stat4u