Dziś jest: 25.05.2019 r.Jest to 145 dzień w roku.Imieniny: Grzegorza, Urbana

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Praca na świadczeniu przedemerytalnym, choć nie jest zabroniona, to jednak nie pozostaje bez wpływu na pobierane świadczenie. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego świadczenie przedemerytalne może bowiem ulec zmniejszeniu, a nawet zawieszeniu.

Stanowi o tym art. 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Z dniem 1 lutego 2011 r. zmieniły się zasady zawieszania i zmniejszania świadczeń przedemerytalnych. Mają one zastosowanie od 1 marca 2012 r.

Obecnie, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych (tzw. dopuszczalną kwotę przychodu), nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia (tzw. granicznej kwoty przychodu), świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Natomiast w przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia organu rentowego o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości.

Obowiązek ten spoczywa również odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej jednostce organizacyjnej.

Limity przychodów w nowym roku rozliczeniowym 2015/2016 od 1 marca 2015:


Dopuszczalna kwota przychodu Graniczna kwota przychodu
miesięczna roczna miesięczna roczna
(1) (2)=(1)x12 (3) (4)=(3)x12
945,90 zł 11 350,80 zł 2 648,50 zł 31 782,00 zł

Monitor Polski z 2015 r. poz. 212

stat4u