Dziś jest: 19.04.2018 r.Jest to 109 dzień w roku.Imieniny: Adolfa, Tymona

 

Nieco prawdy o PRLu. Komentarz z internetu...

Piszecie jakby ludzie którzy służyli w PRLu byli zbrodniarzami. Przecież oni nie popełnili żadnych przestępstw. A jeżeli popełnili to powinni być osądzeni i skazani. Tak się dzieje w normalnym państwie. A u nas jest polowanie z nagonką na często bogu ducha winnych ludzi. Karanie ich bez sądów, za to że pracowali w PRLu. To jest nieludzkie. Jakim prawem PiS dał sobie taką władzę aby osądzać kto zasługuje, a kto nie, w "wolnej" Polsce na pracę, pieniądze... Niczym średniowieczny tłum ulegliście psychomanipulacji. Propaganda rządzącej katolickiej partii, wmówiła wam, że ci ludzie i PRL były zbrodnicze. W czym? Że analfabetów nauczono pisać i czytać, tych co leczyli się u wróżek i znachorów zaczęli leczyć lekarze, że do każdej wsi doprowadzono prąd, że każdemu zapewniono pracę, możliwość nauki, awansów społecznych, tanie wczasy, kolonie, chłopom folwarcznym ziemię...

To jest zbrodniczy system? Czy może ten dzisiejszy? W którym miliony Polaków musiało wyjechać za pracą, bo by umarli z głodu? Gdzie porobiły się elity panów i harujących na nich roboli. Gdzie ludzie na masową skalę popełniają samobójstwa, a nawet palą się na ulicach. To jest system szczęśliwości?

Wstydźcie się. Jakby się dało to palili byście innych na stosach, niczym heretyków czy czarownice.

Drożyzna. Komentarz z internetu...

Ile realnie podatków płaci osoba pracująca na etacie, zarabiająca 3 tys. netto, wydająca 100 % dochodów na bieżące potrzeby?

Roczny koszt dla naszego pracodawcy, (tyle by nam płacił więcej gdyby nie podatki) - 61 tys. zł. W tym:

 • Nasze wynagrodzenie netto - 36 tys. zł.
 • ZUS oraz podatek PIT - 25 tys. zł.
 • Podatki ukryte w cenach podstawowych produktów - 11 tys. zł.
 • Tyle rzeczywiście wydajemy na nabywane produkty - 25 tys. zł.

Okazuje się, że w państwie opiekuńczym, po uwzględnieniu wszystkich podatków, pozostaje nam do dyspozycji około 40% z ciężko zarobionych pieniędzy. Aż 60% zabierane jest oficjalnie lub pod postacią różnych ukrytych opłat. Szokujący jest fakt, że na utrzymanie państwa takie osoby pracują przez 233 dni w roku. Od 1-go stycznia aż do 21 sierpnia wszystkie nasze środki oddajemy państwu. Cudownie - 7,5 z 12 miesięcy pracujemy na biurokratycznego potwora w zamian za co otrzymujemy wątpliwej jakości usługi.

Nowe zasady przyznawania świadczeń przedemerytalnych.

Niektóre osoby, ze względu na różne okoliczności wyłączone z rynku pracy, mogą - po spełnieniu określonych warunków - uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jest ono wypłacane do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Począwszy od tego roku, świadczenie to może być przyznane również opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy w związku ze śmiercią swoich podopiecznych stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna.

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą korzystać osoby:

 • z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy: z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy albo z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • prowadzące pozarolniczą działalność po ogłoszeniu upadłości tej działalności,
 • którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

o ile spełniają warunki określone odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz 5-6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Nowa grupa uprawnionych.

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. świadczenie przedemerytalne może być przyznane również osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, o których mowa odpowiednio w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,
 • utrata prawa do wymienionych świadczeń była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, do dnia, w którym ustało prawo do wymienionych świadczeń: ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Stanowi o tym pkt 4a dodany do art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, na mocy ustawy z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. poz. 1940), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Wyłącznie dla bezrobotnych.

Każda z wymienionych wcześniej osób (w tym były opiekun osoby niepełnosprawnej) oprócz zindywidualizowanych kryteriów musi również spełnić kryteria ogólne, określone w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przewidziane dla wszystkich ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, a związane z posiadaniem statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku.

Warto przypomnieć, iż ustawa nowelizująca również z początkiem bieżącego roku wprowadziła możliwość skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny, jeżeli utrata prawa do tych świadczeń była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Otóż świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej warunki zindywidualizowane, określone w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Świadczenie na wniosek

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane jest na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia do ZUS wniosku wraz z dowodami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia. W przypadku byłego opiekuna zmarłej osoby niepełnosprawnej, oprócz dowodów uzasadniających prawo do świadczenia przedemerytalnego, w tym decyzji o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub informacji o upływie 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz dowodów wymaganych do ustalenia prawa do emerytury i jej wysokości, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu potwierdzające:

 • - nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
 • - utratę prawa do wypłacanego świadczenia z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana, a także
 • - datę ustania prawa do wypłacanego świadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)


Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017, strona 9

dział: Emerytury, renty, zasiłki

Autor: Bożena Dziuba

stat4u